Poslanecký klub EĽS

Podmienky

Podmienky súťaže o najlepšiu esej – „ZVYŠOVANIE ANGAŽOVANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ V EURÓPE – MOJE NÁPADY“

Pravidlá týkajúce sa spôsobilosti účastníkov:

  • Účastníci musia byť vysokoškolskí študenti (ktorí majú ukončené aspoň tri roky štúdia alebo šesť semestrov na univerzite alebo rovnocennej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania) alebo absolventi do 26 rokov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie.
  • Účastníci musia mať dobrú znalosť (aspoň na úrovni B2) jedného úradného jazyka EÚ, z ktorých by to mala byť angličtina, francúzština alebo nemčina.
  • Nesmie mať priznanú platenú stáž v inštitúciách EÚ a nesmie byť po ukončení štúdia zamestnaný na plný úväzok.

Pravidlá týkajúce sa podávania:

  • iba originálne a nepublikované analýzy a odporúčania k danej otázke,
  • príspevky musia byť napísané v angličtine,
  • príspevky musia obsahovať krátky úvod, tvoj zámer a názory, ako aj motiváciu na riešenie problémov, ktoré si identifikoval/-a,
  • náležitosti formátovania: Times New Roman, 12, riadkovanie 1,5. Maximálny počet slov je 2 000 (približne 4 strany).
  • akceptované budú len súbory PDF.
  • autorské práva sa po predložení príspevku prenášajú na poslanecký klub EĽS. Odoslaním svojej práce súhlasíš s prevodom autorských práv (a súvisiacich práv) na predloženú prácu na poslanecký klub EĽS. Tento prevod práva zahŕňa právo na zverejnenie záznamu vo všetkých následných publikáciách a verziách (vrátane prekladov a úprav) článku vo všetkých (sociálnych) médiách, teraz známych alebo neskôr vyvinutých, ako aj na zverejnenie vo všetkých príslušných publikáciách poslaneckého klubu EĽS vo všetkých médiách, teraz známych alebo neskôr vyvinutých.

Ceny:

Trom víťazom poskytneme jedinečnú príležitosť na absolvovanie 5-mesačnej platenej stáže pri poslaneckom klube EĽS v Európskom parlamente (september 2024 – január 2025).
Desať najvyššie ocenených účastníkov pozveme na Týždeň mládeže klubu EĽS v dňoch 4. až 7. septembra 2023 do Bruselu.

Výhercovia budú vyhlásení v pondelok 19. júna 2023 o 12:00 a informovaní e-mailom.

Posudzovanie:

Príspevky, ktoré splnia požadované náležitosti, budú hodnotiť vybraní poslanci Európskeho parlamentu a odborní administrátori zodpovední za vybranú tému.
Budú hodnotené na základe kvality, originality a tvorivosti identifikovaných výziev, nápadov a riešení, ako aj používania anglického jazyka.

Upozorňujeme, že toto je iba zdvorilostný preklad a oficiálne VOP sú v angličtine (prečítajte si ich kliknutím sem).