Grupa EPL

Regulamin

Regulamin konkursu na najlepszy esej – „JAKIE SĄ TWOJE POMYSŁY DOTYCZĄCE ZWIĘKSZANIA ZAANGAŻOWANIA MŁODYCH LUDZI W EUROPIE?”

Zasady uczestnictwa:

  • Uczestnicy muszą być studentami studiów licencjackich (którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów lub sześć semestrów na uniwersytecie lub w równoważnej instytucji szkolnictwa wyższego) lub studentami studiów magisterskich w wieku do 26 lat, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Uczestnicy muszą legitymować się dobrą znajomością (co najmniej na poziomie B2) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej – języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
  • Uczestnicy nie mogli uczestniczyć w płatnym stażu w instytucjach UE ani wykonywać pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu studiów.

Zasady dotyczące zgłoszeń:

  • Dopuszczalne są wyłącznie oryginalne i niepublikowane analizy oraz odpowiedzi na postawione pytania.
  • Przesłane prace muszą być napisane w języku angielskim.
  • Zgłoszenia muszą zawierać krótkie wprowadzenie, opis intencji i poglądów uczestnika, a także motywację do rozwiązania wskazanych problemów.
  • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12, z interlinią o szerokości 1,5.
   Maksymalna liczba słów wynosi 2 000 słów (około 4 strony).
  • Należy przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF.
  • W chwili przesłania zgłoszenia prawa autorskie do eseju przechodzą na Grupę EPL. Przesyłając swój esej uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przekazanie Grupie EPL praw autorskich oraz praw pokrewnych do przesłanej pracy. Przekazanie to obejmuje prawo do publikacji materiału, jego tłumaczenia i adaptacji, publikacji artykułu we wszystkich mediach (w tym mediach społecznościowych), zarówno istniejących, jak i przyszłych, a także do umieszczenia go we wszystkich stosownych publikacjach Grupy EPL we wszystkich mediach, zarówno istniejących, jak i przyszłych.

Nagrody:

Troje laureatów otrzyma niepowtarzalną możliwość odbycia 5-miesięcznego płatnego stażu w Grupie EPL w Parlamencie Europejskim w terminie od września 2024 roku do stycznia 2025 roku.
Dziesięcioro wyróżnionych uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w Tygodniu Młodzieży Grupy EPL, który odbędzie się w dniach od 4 do 7 września 2023 roku w Brukseli.

Nazwiska zwycięzców ogłosimy w poniedziałek 19 czerwca 2023 roku w południe, informacje przekażemy także pocztą elektroniczną.

Jury:

Zakwalifikowane prace zostaną ocenione przez wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego i administratorów-ekspertów odpowiedzialnych za wybraną dziedzinę.
Prace będą oceniane na podstawie jakości, oryginalności i kreatywności zaproponowanych wyzwań, pomysłów i rozwiązań, a także języka angielskiego.

Należy pamiętać, że jest to tylko tłumaczenie grzecznościowe, a oficjalne warunki i zasady dostępne są w języku angielskim (kliknij tutaj, aby je przeczytać).